เกี่ยวกับเรา

ผู้เขียนหลักสูตร

Dr.Calvin Irons
BA, MA, PhD

Dr.Calvin Irons เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนคณิตศาสตร์ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลีย  Dr.Calvin Irons มีผลงานทางด้านคณิตศาสตร์ และ ได้ทำการสอน และเขียนหลักสูตรทางคณิตศาสตร์มา ยาว นานกว่า 35 ปี

James Burnett
MEd

James Burnett ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทออริโก เอ็ดดูเคชั่น
Mr. Burnett เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ของครู โดยได้มุ่งเน้น และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการอบรม และพัฒนาวิชาชีพครูทางคณิตศาสตร์เป็นอันดับแรก

Rosemary Irons
BA, MSEd

Rosemary Irons เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียง  อาจารย์ Rosemary Irons มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการสอนคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย

Dr.Tippawan Nuntrakune (Tippi)
BA, MEd, EdD

ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการวิจัยทางการศึกษาเชิงคุณภาพ และการอบรมพัฒนาครูผู้สอนทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและ เหมาะสม กับบริบทของนักเรียน ครู และโรงเรียน