ความร่วมมือกับ สสวท.
ความร่วมมือกับ สสวท.

 

การอบรมครู

การอบรมครู

สวทช. ร่วมกับ สถาบันออริโก เอ็ดดูเคชั่น จัดอบรมครูปฐมวัยพัฒนาสื่อคณิตฯในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันออริโก เอ็ดดูเคชั่น ประเทศออสเตรเลีย จัดอบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน 50 คน จาก 18 โรงเรียนในเครือข่าย สวทช. ทางด้านการออกแบบสื่อการเรียนรู้และเกมการศึกษาทางคณิตศาสตร์ เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา (7 กุมภาพันธ์ 2561) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพครูทางด้านการสอนคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย ฝ่ายวิชาการฯ สวทช. ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Dr. Calvin Irons, Ms. Rosemary Irons และ ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล จากสถาบันออริโก เอ็ดดูเคชั่น ซึ่งเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยภายในงานมีคุณภัทรินทร์ วิโรจน์ชูฉัตร ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ร่วมสังเกตการการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ดูเพิ่ม
สินค้า

สินค้า

สถาบันออริโก้ เอ็ดดูเคชั่น ผลิตเครื่องมือ และสื่อการสอนทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย คู่มือครู หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ และหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ซึ่งสื่อการสอนเหล่านี้ จัดจำหน่ายในปีการศึกษา 2561

ดูเพิ่ม